Oznamy

Prosíme rodičov, aby venovali pozornosť oznamom na nástenkách v šatniach.

Oznamy a podmienky stravovania v MŠ od 05/09/2022

Usmernenie Ministerstva školstva

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

02/2023 – Príspevok do fondu rodičovského združenia 15,00€ za I. aj II. polrok bolo odsúhlasené na stretnutí rodičov. Je potrebné uhradiť v priebehu októbra a v priebehu februára. Odovzdáva sa triednej pani učiteľke proti podpisu.

02/2023 – Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) na príslušný mesiac v školskom roku 2022/2023 vo výške 25,00€ pre dieťa, je potrebné uhrádzať najneskôr do 10. v mesiaci na účet v Prima Banke, IBAN: SK05 5600 0000 0011 1220 5005, SWIFT: KOMASK2X, variabilný symbol 0004, internetbankingom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom. Pre jednoduchšiu identifikáciu platby v poznámke uveďte, prosím, priezvisko a meno dieťaťa. Deti predškolského veku a s odloženou školskou dochádzkou školné neplatia.

02/2023 – Príspevok na stravné viď “Pokyny a podmienky stravovania” vedúcej jedálne, ktoré nájdete na hlavnej stránke pri jedálnych lístkoch. Na príslušný mesiac v školskom roku 2022/2023 je potrebné uhrádzať do konca mesiaca na účet v Prima Banke, IBAN: SK36 5600 0000 0011 1220 9006, SWIFT: KOMASK2X, variabilný symbol 44444. Pre jednoduchšiu identifikáciu platby v poznámke uveďte, prosím, priezvisko a meno dieťaťa.

Prvý deň v Materskej škole – treba priniesť:

  • vhodné prezuvky
  • pohodlné oblečenie, náhradné oblečenie v skrinke (spodná bielizeň, pančuchy alebo ponožky, tričko, …)
  • pyžamo
  • 1 balík vlhčených obrúskov
  • 1 balík hygienických vreckoviek
  • pohárik, kefku a pastu deti v triede A a B, deti v triede C až v druhom polroku

Prosíme rodičov, aby deťom veci označili menom a priezviskom, minimálne iniciálkami.

MŠ je otvorená v pracovných dňoch v čase od 06:30 do 16:30 hod.