Oznamy

Oznam_29052020

Prosíme rodičov, aby venovali pozornosť oznamom na nástenkách v šatniach.

Zápis do MŠ 2020/2021

 

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

 

Príspevky do škôl a školských zariadení

O Z N A M 

Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení. Zrealizované platby za marec (od 10.3 do 27.3. ) a apríl budú presunuté na obdobie kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. O opätovnom obnovení príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia.
Napríklad: „V marci som zaplatil príspevok v MŠ za apríl, tak tento príspevok bude presunutý až na obdobie, kedy sa moje dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzam príspevok do MŠ.“

 

09/2019Príspevok do fondu rodičovského združenia 15,00€ za I. aj II. polrok bolo odsúhlasené na stretnutí rodičov. Je potrebné uhradiť v priebehu októbra a v priebehu februára. Odovzdáva sa triednej pani učiteľke proti podpisu.

09/2019 – Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) na príslušný mesiac v školskom roku 2019/2020 vo výške 20,00€ pre dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky a 50€ pre dieťa do 3 rokov, je potrebné uhrádzať najneskôr do 10. v mesiaci na účet v Prima Banke, IBAN: SK05 5600 0000 0011 1220 5005, SWIFT: KOMASK2X, variabilný symbol 0004, internetbankingom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom. Pre jednoduchšiu identifikáciu platby v poznámke uveďte, prosím, priezvisko a meno dieťaťa. Deti predškolského veku a s odloženou školskou dochádzkou školné neplatia.

09/2019 – Príspevok na stravné na príslušný mesiac v školskom roku 2019/2020 je potrebné uhrádzať do konca mesiaca na účet v Prima Banke, IBAN: SK36 5600 0000 0011 1220 9006, SWIFT: KOMASK2X, variabilný symbol 44444. Stravné pre dieťa v MŠ na jeden deň predstavuje suma 1,47€ (denný poplatok za stravné 1,27€ + denný poplatok za režijné náklady 0,20€). Stravné je možné uhrádzať internetbankingom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom (30,00€). Pre jednoduchšiu identifikáciu platby v poznámke uveďte, prosím, priezvisko a meno dieťaťa.

V šatni každej triedy na nástenke bude zavesený aktuálny jedálny lístok a nájdete ho aj tu na stránke DOMOV, v oranžovej záložke JEDÁLNY LÍSTOK. Zabezpečujeme pravidelný pitný režim (pitná voda, bylinné čaje, ovocné šťavy), podporujeme zdravé a vyvážené stravovanie, v dennom režime ponúkame ovocie, zeleninu, chutné nátierky, sme zaradení v programe Školské ovocie a v Školskom mliečnom programe, dbáme o pravidelný príjem mlieka a mliečnych výrobkov.

Zo stravy odhlási zákonný zástupca dieťa najneskôr v deň jeho neprítomnosti na telefónnom čísle 033 / 323 67 93 (kuchyňa) alebo zápisom do triedneho zošita v každej šatni, a to v čase od 7,00 do 7,30 hod. Zákonný zástupca si stravu dieťaťa môže vyzdvihnúť v školskej jedálni v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v čase od 11,15 hod. do 11,30 hod.

Neprítomnosť dieťaťa zákonný zástupca oznámi vopred telefonicky na 033 / 552 10 89 (MŠ) alebo zápisom do triedneho zošita v každej šatni najneskôr do 7.00 hod. v deň neprítomnosti.

Prvý deň v Materskej škole – treba priniesť:

  • vhodné prezuvky
  • pohodlné oblečenie, náhradné oblečenie v skrinke (spodná bielizeň, pančuchy alebo ponožky, tričko, …)
  • pyžamo
  • 1 balík vlhčených obrúskov
  • 1 balík hygienických vreckoviek
  • pohárik, kefku a pastu deti v triede A a B, deti v triede C až v druhom polroku

Prosíme rodičov, aby deťom veci označili menom a priezviskom, minimálne iniciálkami.

MŠ je otvorená v pracovných dňoch v čase od 06:30 do 16:30 hod.