O nás

Vitajte na stránke Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27 Trnava, sídliacej na ulici L. van Beethovena 16 v Trnave, na sídlisku Prednádražie II. Školské zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Areál MŠ tvorí členitá budova obklopená zeleňou, priestranný dvor, pieskovisko a nové detské preliezačky pre dostatok pohybovej aktivity.

Naša Materská škola má 4 pavilóny s triedami A, B, C, D s veľmi dobrými priestorovými podmienkami. Deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou pripravujeme do školy formou celodennej výchovno-vzdelávacej starostlivosti spojenej so zábavou a oddychom. Odbornú starostlivosť zabezpečuje 8 kvalifikovaných učiteliek. O chod Materskej školy sa stará 7 prevádzkových pracovníčok, školníčka, upratovačka, pracovníčka práčovne a vedúca školskej jedálne.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania detí v našej Materskej škole je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom pre nás je jedinečnosť a osobitosť dieťaťa, jeho aktívne učenie a začleňovanie sa do kolektívu detí. Snažíme sa vytvoriť prostredie s priateľskou atmosférou pre bezpečný pocit dieťaťa, napĺňať jeho potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi, podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť dieťaťa. Zvýšenú pozornosť venujeme činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecujeme deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností. Podporujeme a rozvíjame zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, ich jedinečnosť, návyky na zdravý životný štýl. Učíme deti bezpečnému a etickému správaniu sa na komunikáciách a následne v praktických situáciách uplatňujeme zásady bezpečného správania sa v prírode, v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v roli chodca, turistu, spolujazdca, cyklistu či korčuliara. Našim poslaním je u detí rozvíjať intelekt, logické myslenie, kreativitu a spoločenské cítenie.

Výučbe sa venujeme v priestoroch materskej školy a počas pravidelných prechádzok s využitím edukačných pomôcok, hier, piesní, básní, rozprávok či divadelných predstavení, navštevujeme kultúrne zariadenia, pripravujeme kultúrne programy v Klube dôchodcov, aktívne spolupracujeme na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Trnava, dosiahli sme ocenenia v oblasti mnohých celoslovenských výtvarných súťaží.

Materská škola nemá vymedzené vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania. Riadi sa cieľmi a poslaním Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.