Krúžky

  • Tanečno-športová príprava. Hravou formou si deti osvojujú pohybové návyky, základné prvky jednotlivých tancov, rozvíjajú pohybové schopnosti a cit pre hudbu. Krúžok vyučuje učiteľ z tanečnej agentúry.
  • Oboznamovanie sa s anglickým jazykom. Výučba anglického jazyka s lektormi jazykovej školy Billingvi v Trnave. Pre ľahší vstup do výučby cudzieho jazyka sa formou hier, piesní, básničiek deti učia pomenovania pre zvieratá, jedlo, farby, veci, úkony a základy komunikácie v anglickom jazyku.
  • Predplavecká príprava. Plávanie absolvujú deti za asistencie 2 učiteliek MŠ a lektora z plavárne MTF v Trnave. Deti sa pred plávaním precvičujú, otužujú, hravou formou sa oboznamujú s vodou, učia sa nemať strach z vody a z potápania, osvojujú si elementárne základy plávania. Kurz je určený starším deťom a predškolákom.
  • Logopedická starostlivosť. O rozvíjanie reči a správnu výslovnosť detí pred vstupom do ZŠ sa stará odborný logopéd z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave.