Denný režim

6,30 – otvorenie materskej školy, postupné schádzanie detí v spojovacej triede „ D “

7,15 – presun detí do jednotlivých tried

  • hry a hrové činnosti (podľa želania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), plánovanie, navrhovanie aktivít, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, ranný kruh–rozhovory…

  • pohybové a relaxačné cvičenia

8,30 – 9,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata

  • edukačné aktivity: hudobné, rečové, pohybové výtvarné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku

  • pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia so získavaním poznatkov o prírode, doprave, prípadne realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým…), hry na školskom dvore (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)

11,30 – 12,15 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed, osobná hygiena /stomatohygiena/

  • príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, spánok

14,30 – 15,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant

  • hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, v jarných a letných mesiacoch aj pobyt vonku, hodnotenie dňa

15,30- 16,00 – schádzanie a preberanie detí v spojovacej triede „ D “,

  • hry podľa voľby detí

16,30 – ukončenie prevádzky materskej školy