Aktivity

 • Deň otvorených dverí na Radnici mesta Trnava
 • Deň proti obezite – ochutnávka nátierok
 • Mesiac úcty k starším – vystúpenie pre starých rodičov a starých občanov v Klube dôchodcov
 • vianočná besiedka v MŠ, v Klube dôchodcov, na Trojičnom námestí (spev vianočných kolied, rozdávanie darčekov)
 • návšteva tvorivých dielní na Radnici mesta a výroba vianočných ozdôb
 • karneval
 • návšteva mestskej knižnice
 • v rámci spolupráce so ZŠ Bottova účasť na zápise detí do 1.ročníka, vedomostné a športové súťaže so žiakmi 1.ročníka
 • návšteva hvezdárne Hlohovec
 • Veľkonočné hľadanie vajíčok
 • Deň Matiek v MŠ (vystúpenie detí a odovzdanie ručne vyrobených darčekov ako vďaka mamičkám)
 • zapájanie sa do výtvarných súťaží v Centre voľného času Kalokagatia
 • divadelné predstavenia
 • zhotovenie Tabla pre predškolákov
 • bábkové divadlá a rôzne predstavenia v rámci MŠ
 • adaptačné stretnutie novoprijatých detí
 • výlet
 • Týždeň detskej radosti
 • Deň jablka
 • policajná hipológia
 • rozlúčka so školským rokom a s predškolákmi, vystúpenie a zábavný program